Pedagog

Godziny pracy pedagogów w roku szkolnym 2023/2024

mgr Joanna Antkowiak

poniedziałek 13.40 - 17.00
                       17.00 - 17.30 godzina dostępności

wtorek 14.30-17.00

środa 14.30-17.00

czwartek 13.40-17.00

piątek 10.50- 14.00

mgr Elżbieta Kwaśna

poniedziałek 7.30 - 9.30; 10.33 - 16.05

wtorek 7.30 - 10.30; 11.40 - 12.25; 13.30 - 15.20

środa 7.30 - 9.30; 11.40 - 14.10

czwartek 8.00 - 12.00

piątek 8.00 - 11.00
           11.00 - 12.00 godzina dostępności

mgr Barbara Rożek

poniedziałek 8.50-13.20
                      13.20 - 14.20 godzina dostępności

wtorek 8.50-13.20

środa 8.50-13.20

czwartek 8.50-13.20

piątek 8.50-12.50

Do zadań pedagoga należy:
  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
  • wspieranie mocnych stron uczniów,
  • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole, w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,
  • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
  • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
  • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
  • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

mgr Elżbieta Kwaśna


 

 

powrót Drukuj