Pedagog

Godziny pracy pedagogów w roku szkolnym 2022-2023

mgr Elżbieta Kwaśna

poniedziałek 8.00 -8.45; 9.50-11.30; 12.35-15.30

wtorek 8.00-11.30 12.40-13.40

środa 8.00-13.30

czwartek 8.00-10.30; 11.30-14.00

piątek 8.45-9.45; 10.45-12.15

mgr Joanna Antkowiak

poniedziałek 12.50-17.00

wtorek 13.50-17.50

środa 13.50-17.00

czwartek 13.50-17.00

lic. Paulina Trawińska

poniedziałek 8.00-12.00

wtorek 8.00-12.00

środa 8.00-12.00

czwartek 8.00-12.00

piątek 10.00-12.30

Do zadań pedagoga należy:
  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
  • wspieranie mocnych stron uczniów,
  • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole, w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,
  • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
  • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
  • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
  • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

mgr Elżbieta Kwaśna


 

 

powrót Drukuj