Pedagog

Godziny pracy pedagogów w roku szkolnym 2023/2024

mgr Elżbieta Kwaśna

poniedziałek       07:30 -09:30;      10:35 – 16:05

wtorek                 07:30 –10:30;    11:40 – 12:25;    13:30 – 15:20

środa                   07:30 – 09:30;    11:40 – 14:10

czwartek             07:30 – 13:00

piątek                  07:30 – 11:00;    11:00-12:00 – godzina dostępności

mgr Barbara Rożek

poniedziałek       08:50 – 13:20;    13:20 – 14:20 – godzina dostępności

wtorek                 08:50 – 13:20

środa                   08:50 – 13:20

czwartek             08:50 – 13:20

piątek                  08:50 – 12:50

mgr Joanna Antkowiak

poniedziałek       14:30 – 17:00

wtorek                 12:50 – 16:40;  16:10-16:40 – godzina dostępności

środa                   14:30 – 17:00

czwartek             15:20 – 17:00

Do zadań pedagoga należy:
  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
  • wspieranie mocnych stron uczniów,
  • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole, w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,
  • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
  • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
  • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
  • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

mgr Elżbieta Kwaśna


 

 

powrót Drukuj