Pedagog

mgr Elżbieta Kwaśna
Do zadań pedagoga należy:
  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
  • wspieranie mocnych stron uczniów,
  • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole, w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,
  • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
  • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
  • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
  • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2021/2022
Dzień Godziny
Poniedziałek

08:00 - 10:30

12.30 - 16.00

Wtorek

08:00 - 10:30

12.30 - 16.00

Środa 08:45 - 13:45
Czwartek

08:00 - 10:30

11.40 - 13.10

Piątek 8:00 - 11:00

Istnieje możliwość spotkania z rodzicami w godzinach popołudniowych.

powrót Drukuj